Flóra Prírodnej rezervácie Baba

O rastlinách a drevinách, ktoré môžete pozorovať v Prírodnej rezervácii Baba

Dryádka osemlupienková odfotografovaná v PR Baba     Prírodná rezervácia Baba vyhlásená v roku 1988 na ochranu reliktných teplomilných rastlinných spoločenstiev na dolomitickom podklade so vzácnymi a chránenými druhmi flóry a fauny. Vegetácia má ráz lesostepi s prevahou nepôvodného smrekového porastu s reliktnými skupinami borovíc. Nepôvodný stepný borovicový les je na niektorých miestach nahradený smrekovým a smrekovcovým lesom. Smrekový zárast spôsobil obohatenie o rôzne druhy rastlín. Sú tu aj rastliny pôvodného dubového a jedlobukového lesa. Z chránených rastlín sa tu vyskytujú: klinček peristý, medvedica lekárska, poniklec slovenský, soldanelka horská, zvonček karpatský, horec jarný, ľalia zlatohlavá, orlíček obyčajný, prvosienka holá, šafrán Heuffelov, žltohlav európsky, horec luskáčovitý, lykovec voňavý, plamienok alpínsky, prvosienka pomúčená, vemeník dvojlistý, dryádka osemlupienková, prilbica moldavská. Na pôvodný zmiešaný les poukazuje výskyt hrachora jarného, tôňky dvojlistej, konvalinky, liesky obyčajnej, kozieho listu červeného a mukyne. Po vysadení smreka zostali aj naďalej na území rezervácie jarabina vtáčia, javor horský, lipa, breza, jelša lepkavá a buk.

Flóra v okolí Svitu v súčasnosti

     Od 1. januára 2009 je v platnosti nová Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 579/ 2008 Zbierky zákonov, ktorá bola schválená 10.decembra 2008. Obsahuje zoznam biotopov národného a európskeho významu s ich spoločenskou hodnotou, ako i zoznam chránených druhov rastlín a živočíchov a spoločenskú hodnotu jedného jedinca.
     Najnovšia legislatíva Slovenskej republiky, ktorá je v súlade s predpismi Európskej únie, chránené organizmy rozdeľuje na druhy európskeho významu a druhy národného významu. Pri každom rastlinnom a živočíšnom druhu je zároveň uvedená spoločenská hodnota jedného jedinca v eurách. Aj keď rozsah vyhlášky tvorí 69 husto popísaných strán, vypadli z nej niektoré druhy, ktoré boli podľa predchádzajúcich predpisov zákonom chránené. Okrem štátom chránených druhov existuje ešte ďalšia rozsiahla skupina organizmov, ktorá je súčasťou Červeného zoznamu ohrozených druhov cievnatých rastlín Slovenska. Podľa stupňa ohrozenia sú rozdelené do niekoľkých kategórií.| mapa stránok | Správa webov: www stránky Dolghi | e-mail: nchbaba@gmail.com | web partneri |
| Podporujú nás: Turistika (Vysoké Tatry) | Mobilná klimatizácia | Odvlhčovač | Umelé kvety | Športové spodné prádlo |