Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (z 25. júna 2002)

    Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (z 25. júna 2002) - tlač do PDF Zákon č. 543/2002 Z.z. - PDF dokument

    Vyhláška č. 579/2008 Z.z. - PDF dokument Vyhláška č. 579/2008 Z.z. - PDF dokument


§ 11 Územná ochrana prírody a krajiny a jej stupne

(1) Územnou ochranou prírody a krajiny (ďalej len „územná ochrana“) podľa tohto zákona sa rozumie ochrana prírody a krajiny na území Slovenskej republiky alebo jeho časti.

(2) Pre územnú ochranu sa ustanovuje päť stupňov ochrany. Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje.

§ 16 Piaty stupeň ochrany

(1) Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, je zakázané:

 • vjazd a státie s motorovým vozidlom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru,
 • vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy.
 • vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice,
 • pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce,
 • táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce,
 • organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie,
 • použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb,
 • rozširovať nepôvodné druhy rastlín a živočíchov,
 • zbierať rastliny vrátane ich plodov,
 • organizovať spoločné poľovačky,
 • umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný reklamný alebo propagačný pútač, alebo tabuľu,
 • aplikovať chemické látky a hnojivá,
 • rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a rúbať dreviny,
 • zbierať nerasty alebo skameneliny,
 • oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice,
 • umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat,
 • vykonávať geologické práce,
 • umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela,
 • voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (služobný pes) a poľovného psa.
 • vykonávať činnosti uvedené v § 15 ods. 1,
 • zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt,
 • stavať lesnú cestu alebo zvážnicu,
 • zriadiť poľovnícke zariadenie alebo rybochovné zariadenie,
 • osvetľovať bežeckú trať, lyžiarsku trať alebo športový areál,
 • rušiť pokoj a ticho,
 • chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha,
 • meniť stav mokrade alebo koryto vodného toku, najmä ich úpravou, zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu okrem vykonávania týchto činností v koryte vodného toku jeho správcom v súlade s osobitným predpisom, 40)
 • umiestniť stavbu.

(2) Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na vykonávanie činností uvedených v § 12 písm. c), e) až h), § 13 ods. 2 písm. i), j) a l), § 14 ods. 2 písm. d) a f) a § 15 ods. 2 písm. b).

§ 22 Prírodná rezervácia

(1) Lokalitu, spravidla s výmerou do 1 000 ha, ktorá predstavuje pôvodné alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu, alebo biotopy druhov európskehovýznamu, alebo biotopy druhov národného významu, môže krajský úrad vyhlásiť všeobecne záväznou vyhláškou za prírodnú rezerváciu.

(2) Prírodnú rezerváciu, spravidla predstavujúcu nadregionálne biocentrum ako súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu, môže ministerstvo ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom za národnú prírodnú rezerváciu.

(3) Ak sa zistia nové skutočnosti, ministerstvo môže všeobecne záväzným právnym predpisom zrušiť ustanovenie prírodnej rezervácie za národnú prírodnú rezerváciu; urobí tak vždy, ak sa národná prírodná rezervácia stane súčasťou vyhlásených zón chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku (§ 30).

(4) Na území prírodnej rezervácie a národnej prírodnej rezervácie platí štvrtý (§ 15) alebo piaty (§ 16) stupeň ochrany.

(5) V prípade ohrozenia prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnej rezervácie návštevnosťou môže orgán ochrany prírody rozhodnúť o jej uzavretí alebo o uzavretí jej časti pre verejnosť alebo dočasne obmedziť vstup do nej alebo do jej časti. Zákaz alebo obmedzenie vstupu je orgán ochrany prírody povinný vopred prerokovať s dotknutými obcami.

(6) Stupeň ochrany prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnej rezervácie, vymedzenie jej hraníc a hraníc jej ochranného pásma a podrobnosti o územnej ochrane prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnej rezervácie a jej ochranného pásma vrátane ich územnej a časovej doby platnosti ustanoví krajský úrad všeobecne záväznou vyhláškou.Zdroj: www.zbierka.sk (01.07.2010)
Článok pripravil: Ing. Michal Machala| mapa stránok | Správa webov: www stránky Dolghi | e-mail: nchbaba@gmail.com | web partneri |
| Podporujú nás: Turistika (Vysoké Tatry) | Mobilná klimatizácia | Odvlhčovač | Umelé kvety | Športové spodné prádlo |